4. Gudhjem sogns befolkning 31 dec 1699

4. a. Befolkningen i Gudhjem sogn 31 dec 1699

Metoden til gennemførelse af min “folketælling” pr. 31 dec 1699 er her gennemgået i detaljer. Mellemregningerne i TABEL 1. – 3. findes på side 4.b. i form af links til download af 3 PDF-filer. Ligeledes på side 4.b. findes et link til det endelige resultat: En “folketællingsliste” med navne og data på samtlige 205 personer, der levede i Gudhjem sogn pr. 31 dec 1699. De beregnede 10 tjenestefolk, som ville fremgå af en “rigtig” folketælling, kan ikke identificeres.

Gudhjem sogn omfatter fiskerlejerne Gudhjem og Melsted samt et mindre område omkring fiskerlejerne stødende op til modersognet, Østerlars.  Befolkningen i Gudhjem sogn pr. 31 dec 1699 er “genskabt” ud fra min udarbejdede database på 481 “husfædre” med tilknytning til Gudhjem sogn i perioden op til Folketællingen i 1801 (FT1801). Hver husfader findes på en selvstændig fil med data om husfaderen og hans forældre, husmoderen(-mødrene) og hendes/deres forældre, deres børn samt bemærkninger og kopier af samtlige anvendte kilder.  Betegnelsen “husfædre” omfatter også enkelte kvinder, så “husstandsoverhoved” ville måske være en bedre betegnelse, men det er ikke praktisk. Databasen med de 481 husfædre er udarbejdet på grundlag af samtlige data fra alt tilgængeligt person-materiale om Gudhjem sogn, primært fra originale kilder: kirkebøger, skifter, og folketællinger. Den kan findes på forsiden af denne webside.

I  TABEL 1.  er fra ovennævnte database udtaget alle husfædre, som er født før 1680. Disse udgør i alt 80 husfædre. Heraf døde 9 inden 31 dec 1699. Deres hustruer og børn skal dog medtælles, hvis de levede 31 dec 1699 i Gudhjem sogn.  De resterende 71 husfædre er født før 1680, hvilket medfører, at de kunne – som mindst 20-årige –  have dannet familier/fået børn i Gudhjem før 31 dec 1699.

Herefter er husfædre født efter 1680 undersøgt for at sikre, om der måske er nogle, der har dannet familie (eller fået børn) før 31 dec 1699. Se TABEL 2. Disse mulige husfædre er født 1681-1684. De var altså 16-19 år pr 31 dec 1699. For dem alle gælder (anført med RØDT i TABEL 2), at de IKKE havde stiftet familie eller fået børn før 31 dec 1699. Hvis de ikke har fædre fra Gudhjem – og dermed tælles med under ham – skal de dog medtælles, hvis vi antager, at de bor i Gudhjem pr. 31 dec 1699.

Under det næste trin arbejdede jeg mig tilbage gennem TABEL 1. og tabellens 80 husfædre. Med RØDT i TABEL 1.  er angivet trolovelsesår og eventuelt husfaderens far, hvis han er identificeret. Såfremt trolovelsen var efter 31 dec 1699 er farven ændret til LILLA. Hermed tydeliggøres, at vedkommende ikke var husfar pr 31 dec 1699.  Det er ialt 24 husfædre. Bemærk dog, at disse husfædre KAN være gift før, uden at vi har oplysninger herom.

Efter disse indledende trin er samtlige husfædre, hustruer, og børn indført i TABEL 3. TABEL 3. er identisk med TABEL 1. med tilføjelse under hver husfader af data om hans hustru(hustruer og børn. Med BLÅ farve er for hver husfar, hustru og for hvert barn herefter anført, om personen levede i Gudhjem 31 dec 1699. Ved udarbejdelsen af TABEL 3. blev det klart, at der manglede nogle husfædre. Det var husfædre, hvis fødselsår ikke er kendt, hvorfor de ikke fremkom ved udtagningen fra databasen af husfædre født før 1680. Ved manuel gennemgang af databasen med 481 husfædre er der fundet yderligere 12 husfædre i denne kategori. Disse er medtaget i slutningen af TABEL 3. Ved nærmere gennemgang levede  9 af disse “husfædre” efter 31 dec 1699 og havde stiftet familie inden 31 dec 1699.

TABEL 3.  blev herefter gennemgået for gengangere, således, at personer ikke tælles dobbelt. Med LILLA farve er en person markeret, hvis han allerede er på listen, normalt under hans far.

Vi kan nu beregne, at der var 80 – 9 (døde før 1700)  – 24 (trolovet efter 31 dec 1699) + 9 (husfædre uden kendt fødselsår):

totalt 56 “husfædre” med relation til Gudhjem, som levede efter 31 dec 1699 og som samtidig var trolovede inden 31 dec 1699.

 

Ud af samtlige identificerede husfædre – oprindeligt 80 husfædre samt yderlige 12 husfædre –  er fædrene til disse husfædre dokumenteret eller ved et kvalificeret skøn fra:

 

Ikke identificeret 55 Klemensker 1
Gudhjem 10 Rutsker 1
Østerlars 9 Hasle 1
Skåne 4 Nylars 1
Olsker 2  Østermarie 1
Åkirkeby 2 Blekinge 1
Rønne 2 Viborg 1
Christiansø 1
 ialt fra mindst 14 sogne 92 husfædre

                        

Da så mange fædre (55 i alt  eller 60%) til de 92 husfædre ikke er fundet, kan vi endnu ikke sige meget konkret om tilflytningen til Gudhjem, f.eks efter pesten 1654, i forhold til de oprindelige Gudhjemboere, men der er dog en klar antydning, at der i 1600-tallet skete en ganske betydelig tilflytning af mænd til Gudhjem fra de øvrige sogne på Bornholm, men også nogle fra  Skåne, Blekinge, og det øvrige Danmark.

For at skabe et korrekt indtryk af til- og fraflytning må Imidlertid også kvindernes oprindelse analyseres. Det kunne jo være, at antallet af mænd fra Gudhjem, som fandt en hustru udenfor sognet modsvarer antallet af mænd udefra, som fandt en hustru i Gudhjem. På grund af kirkens forbud mod fætter/kusine-bryllupper må det ofte have været en naturlig og nødvendig ting, at finde sig en partner uden for sognet, specielt i et lille sogn som Gudhjem. På grund af de originale kilders næsten totale fokus på mænd (ofte/oftest er kvinderne blot identificeret som hustru, kone, m.v.) er en analyse af kvindernes oprindelse reelt umulig at gennemføre.

 

Endelig er i TABEL4 oplysningerne fra TABEL 3. renset, hvorefter TABEL 4.  indeholder “BEFOLKNINGSLISTEN i GUDHJEM SOGN pr. 31 dec 1699”I alt :  205 personer.

Ved hjælp primært fra originale kilder – kirkebøger og skifter – har vi hermed gennemført en “folketælling” pr 31 dec 1699 i Gudhjem sogn. Imidlertid må vi regne med, at befolkningen, der faktisk boede i Gudhjem pr 31 dec 1699 var noget større. Her medregner jeg ikke den stadige strøm af mennesker til/fra Christiansø, som havde et kortvarigt ophold i Gudhjem.

Men – for det første – vil der altid være nogle, som faktisk var fastboende i Gudhjem 31 dec 1699, men som senere er flyttet til et andet sogn uden at det har givet følgbare spor i kirkebøger eller skifter. Det kan være en hel familie, eller det kan være enken, som er flyttet, fordi hun er blevet gift igen, eller blot er flyttet til et af børnene for at leve på aftægt. Jeg vurderer, at der er tale om en ganske lille gruppe mennesker. På den tid var folk generelt meget stedbundne – og i tiden før og omkring 1700 har der mere været tale om en tilflytning end en fraflytning fra Gudhjem. Jeg har derfor ikke forsøgt at gøre mere ved denne gruppe.

 

Den formentlig største gruppe, som generelt ikke er kommet med på listen, er tjenestefolk og lignende ikke-familiemedlemmer. For at kunne få et fingerpeg om, hvor mange det kunne dreje sig om, har jeg analyseret folketællingen for 1787 (FT1787) for Gudhjem sogn (Gudhjem fiskerleje og Melsted fiskerleje):

 

FT 1787: Total Gudhjem sogn: 72 familiehuse     133 mænd og  166 kvinder            299 personer.

Gudhjem:   58 familiehuse, 114 mænd, 145 kvinder:   259 personer.

Melsted:      14 familiehuse,   19 mænd,    21 kvinder:      40 personer.

 

Gudhjem sogn i 1787 er bemærkelsesværdigt homogen, når FT1787 analyseres:

Stort set samtlige husstande består alene af far, mor, og et antal børn. Faderen er generelt fisker og soldat. Ofte bor dog tillige husfaderens og/eller husmoderens far og/eller mor i husstanden. Tre husstande er “enkehuse” med en enke, et af hendes børn, samt endnu en enke, som ofte ikke er i familie med de øvrige. Altså en praktisk foranstaltning for disse kvinder uden mænd.

Der er også tjenestefolk, således (identifikationen er fra FT1787):

G16, G42, G48, og M03,  hver 2 tjenestefolk:  8 personer

G13, G17, G29, G38, G57, og M13,

hver 1 tjenestepige/-dreng:                                 6 personer

Ialt  14 tjenestefolk i 10 husstande ud af en samlet befolkning på 299 personer i 72 husstande, eller:                                   4,68 % af hele befolkningen; 4,91% af befolkningen minus tjenestefolk og 13,89 % af husstandene.

Anvendes dette på “folketællingen 31 dec 1699” med  204 personer uden tjenestefolk, fås:   4,91 %  af 205 = 10,06, d.v.s.:  10 personer.

Med denne metode kan befolkningen i Gudhjem sogn 31 dec 1699 beregnes til: 205 familiemedlemmer og  10 tjenestefolk

Totalt                          215 personer.

 

Slægts- og lokalhistorie om Bornholms mindste sogn